Między nami - VIP

↩ Lista ubezpieczeń

Między nami - VIP

Informacje ogólne

Kompleksowy program indywidualnego ubezpieczenia na życie Między Nami

Z przyjemnością przedstawiamy Państwu kompleksowy program indywidualnego ubezpieczenia na życie Między Nami oferowany przez Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group. Niniejszy program ma na celu zapewnienie ochrony zdrowia i życia Państwa oraz rodziny przy zachowaniu atrakcyjnych składek i adekwatnych kwot wypłacanych świadczeń.

Zobacz cennik

Co wyróżnia produkt na tle innych ubezpieczeń?

 • w przypadku choroby śmiertelnej świadczenie wypłacane Osobie ubezpieczonej jako przedpłata z tytułu zgonu Ubezpieczonego,
 • szeroki zakres ochrony, siedem wariantów do wyboru – każdy znajdzie ochronę dla siebie,
 • uproszczony tryb zawarcia umowy ubezpieczenia, możliwość wystawienia polisy w trakcie jednego spotkania z Agentem,
 • odpowiedzialność Towarzystwa z tytułu operacji chirurgicznych, również tych wykonanych poza granicami RP,
 • osoba Ubezpieczona jest również Ubezpieczającym – „Właścicielem polisy”,
 • możliwość zgłaszania roszczeń przez przyjazny i prosty w obsłudze portal internetowy.

Jak zawrzeć Umowę ubezpieczenia?

Każda osoba w wieku od 18 do 55 lat, która chce zawrzeć Umowę ubezpieczenia, powinna:

 • poprawnie i kompletnie wypełnić wniosek o zawarcie Umowy indywidualnego ubezpieczenia na życie Między Nami,
 • podpisany wniosek przekazać Agentowi,
 • dołączyć do wniosku dokument potwierdzający wystąpienie z dotychczasowej Umowy ubezpieczenia oraz jej zakres i wysokość świadczeń (jeżeli dana osoba była dotychczas objęta innym ubezpieczeniem),
 • opłacić składkę za wybrany przez siebie wariant ubezpieczenia na wskazany we wniosku indywidualny numer konta, nie później niż na dzień przed początkiem wnioskowanej ochrony ubezpieczeniowej.

Informacje dotyczące zakresu ubezpieczenia

Choroba śmiertelna

Nieuleczalna choroba ubezpieczonego, zdiagnozowana po raz pierwszy w okresie ubezpieczenia i nie rokująca przeżycia przez ubezpieczonego okresu dłuższego niż 12 miesięcy od dnia zdiagnozowania.Towarzystwo wypłaci świadczenie w wysokości 50% sumy ubezpieczenia z tytułu zgonu. W razie śmierci Osoby ubezpieczonej Compensa wypłaca świadczenie z tytułu zgonu pomniejszone o kwotę wypłaconą z tytułu choroby śmiertelnej.

Trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku

Trwałe, nieodwracalne i nie rokujące z punktu widzenia wiedzy medycznej poprawy uszkodzenie organu, narządu lub układu. Nieszczęśliwy wypadek jest to zdarzenie spełniające łącznie następujące warunki: przypadkowe, nagłe zdarzenie, wywołane wskutek działania wyłącznie czynnika zewnętrznego i niezależne od woli ani stanu zdrowia Ubezpieczonego, w następstwie którego Ubezpieczony doznał urazu. Do określenia wysokości świadczeń będzie miała zastosowanie tabela uszczerbku na zdrowiu Towarzystwa, która obejmuje drobne wypadki (np. złamania, urazy, oparzenia) jak również zdarzenia skutkujące powstaniem poważnego kalectwa.

Poważne zachorowanie

Compensa wypłaci kwotę świadczenia w przypadku wystąpienia u Ubezpieczonego którejkolwiek z wymienionych chorób: niewydolność nerek, operacja aorty, przeszczep narządu, udar mózgu, wszczepienie zastawki serca, zabieg chirurgiczny pomostowania aortalno-wieńcowego, całkowita utrata mowy, całkowita utrata słuchu, całkowita utrata wzroku, łagodne guzy mózgu, nowotwór złośliwy, oparzenia III stopnia, zawał serca, stwardnienie rozsiane, śpiączka, transfuzyjne zakażenie wirusem HIV, zawodowe zakażenie wirusem HIV, wymiana zastawki serca, paraliż, choroba Alzheimera przed 65 rokiem życia, niedokrwistość aplastyczna, choroba Creutzfeldta-Jakoba, piorunujące wirusowe zapalenie wątroby, utrata kończyn, ciężki uraz głowy, sepsa, choroba Parkinsona.
Świadczenie z tytułu poważnego zachorowania przysługuje ubezpieczonemu w przypadku zdiagnozowania po raz pierwszy w okresie ubezpieczenia jednej z jednostek chorobowych wymienionych w powyższym katalogu, pod warunkiem, że dana choroba nie pozostaje w związku przyczynowo-skutkowym z chorobą, za którą zostało wypłacone poprzednie świadczenie
z tytułu tego ryzyka.

Pobyt w szpitalu

Świadczenie wypłacane jest, jeśli pobyt w szpitalu trwał nieprzerwanie co najmniej 4 dni. Compensa wypłaci świadczenie maksymalnie za 92 dni hospitalizacji w danym roku polisowym. Rozszerzony zakres leczenia szpitalnego – obejmuje pobyt w szpitalu oraz pobyt na OIOM na terytorium Unii Europejskiej, Islandii, Kanady, Norwegii, Szwajcarii, Lichtensteinu, USA i Watykanu (także w przypadku pobytu z powodu ciąży patologicznej lub zagrożenia życia matki). Operacja chirurgiczna Zabieg chirurgiczny wykonany w publicznym lub niepublicznym zakładzie opieki zdrowotnej. Suma świadczenia określona w tabeli nie jest wysokością wymaganego świadczenia, ale sumą bazową ubezpieczenia. Wysokość świadczeń uzależniona będzie od rodzaju (stopnia skomplikowania) operacji, wg tabeli operacji w OWU. Tabela operacji dzieli się na 5 grup: Grupa A – 100%, Grupa B – 75%, Grupa C – 50%, Grupa D – 25%, Grupa E – 12,5% sumy ubezpieczenia.

Pobyt na OIOM

Udokumentowany pobyt Ubezpieczonego na OIOM, mający miejsce w Okresie ubezpieczenia, w celu leczenia Ubezpieczonego. Za pobyt na OIOM nie uważa się pobytu Ubezpieczonego na oddziałach kardiologicznych, neurologicznych i diabetologicznych, nawet jeżeli w stosunku do Ubezpieczonego podjęto stałe monitorowanie podstawowych czynności życiowych lub podjęto
czynności w przypadku niewydolności narządów lub układów ustroju.

Leczenie specjalistyczne

Obejmuje zastosowanie wobec Osoby ubezpieczonej któregokolwiek z następujących zabiegów medycznych: chemioterapia, radioterapia, terapia interferonowa, wszczepienie kardiowertera/defibrylatora, wszczepienie rozrusznika serca (stymulatora serca, kardiostymulatora), ablacja. Pobyt w szpitalu małżonka Ubezpieczonego w następstwie NW
Udokumentowany pobyt małżonka Ubezpieczonego w Szpitalu (min. 4 dni), mający miejsce w Okresie ubezpieczenia, w celu leczenia obrażeń doznanych w wyniku Nieszczęśliwego wypadku. Za Pobyt w Szpitalu nie uważa się pobytu na oddziale dziennym oraz pobytu dziennego. Małżonek Ubezpieczonego to osoba, która w czasie Pobytu w Szpitalu pozostaje z Ubezpieczonym w związku małżeńskim
w rozumieniu kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w stosunku do której nie została orzeczona separacja, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pobyt w szpitalu dziecka Ubezpieczonego w następstwie NW lub choroby

Udokumentowany pobyt Dziecka w Szpitalu (min. 4 dni), mający miejsce w Okresie ubezpieczenia, w celu leczenia Dziecka. Za Pobyt w Szpitalu nie uważa się pobytu w szpitalu w celu wykonania badań diagnostycznych, chyba że miał on miejsce w następstwie Nieszczęśliwego wypadku, pobytu na oddziale dziennym oraz pobytu dziennego. Dziecko ubezpieczonego to dziecko biologiczne własne, przysposobione lub pasierb Ubezpieczonego, o ile nie żyje ojciec lub matka pasierba, mające nie mniej niż 6 miesięcy i nie więcej niż 18 lat.

Assistance

Idea assistance polega na stałej opiece nad klientami tak, aby w sytuacji nieszczęśliwego zdarzenia lub choroby można było w jak najkrótszym czasie zorganizować odpowiednią pomoc. Z assistance może skorzystać Osoba ubezpieczona w zakresie pogorszenia się stanu zdrowia własnego, Małżonka, Rodzica lub Dziecka. W przypadku potrzeby uzyskania świadczeń Assistance należy niezwłocznie skontaktować się z Centrum Alarmowym Compensa Assistance 22 295 82 03. Usługa assistance realizowana jest tylko na terytorium Polski.

ZAKRES ŚWIADCZEŃ ASSISTANCE WARIANT VIP

 • wizyta lekarza po nieszczęśliwym wypadku - 1500 zł
 • wizyta lekarza specjalisty po nieszczęśliwym wypadku - 1500 zł
 • wizyta pielęgniarki po nieszczęśliwym wypadku - 1500 zł
 • dostarczenie do miejsca pobytu leków przepisanych przez lekarza - 200 zł
 • wizyta rehabilitanta w domu - 500 zł
 • wizyta w poradni rehabilitacyjnej i transport - 500 zł
 • wypożyczenie lub zakup sprzętu rehabilitacyjnego - 200 zł
 • transport sprzętu rehabilitacyjnego - 200 zł
 • transport medyczny do placówki medycznej - 1500 zł
 • transport medyczny z placówki medycznej do miejsca pobytu - 1500 zł
 • transport medyczny między placówkami medycznymi - 1500 zł
 • opieka nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi - 600 zł
 • pomoc domowa po hospitalizacji - 400 zł
 • pomoc psychologa w trudnej sytuacji losowej - 500 zł
 • zdrowotne usługi informacyjne i infolinia medyczna - bez limitu
 • infolinia „Baby assistance” - bez limitu
 • pomoc w przystosowaniu miejsca pracy w przypadku inwalidztwa będącego wynikiem nieszczęśliwego wypadku - tylko organizacja
 • pomoc domowa po hospitalizacji dla rodzica Osoby ubezpieczonej - 500 zł
 • transport medyczny na wizytę kontrolną dla rodzica Osoby ubezpieczonej - I/rok
 • infolinia medyczna i zdrowotne usługi informacyjne dla rodzica Osoby ubezpieczonej - bez limitu

Oferta Ubezpieczenia

21 Firm !

Ubezpiecz życie

Wycena