Pakiet Moje Dziecko

↩ Lista ubezpieczeń

Pakiet Moje Dziecko

Informacje ogólne

Pakiet MOJE DZIECKO to kompleksowy program ubezpieczeniowy, który zapewnia wsparcie finansowe na wypadek nieoczekiwanych zdarzeń losowych takich jak pobyt w szpitalu czy poważne zachorowanie.

 • Zakres ubezpieczenia obejmuje zdarzenia zaistniałe na całym świecie.
 • W ramach jednej składki ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie dzieci Ubezpieczonego.
 • Do ubezpieczenia przystępuje rodzic/opiekun prawny dziecka (który jest Ubezpieczonym), który ma ukończony 18. rok życia oraz nie ukończony 69. rok życia
 • Ubezpieczony jak również jego dzieci nie podlegają ocenie medycznej.
 • Ochrona ubezpieczeniowa względem Ubezpieczonego trwa do ostatniego dnia roku polisy, w którym Ubezpieczony ukończył 69. rok życia
 • Ochrona ubezpieczeniowa względem danego dziecka trwa do ostatniego dnia roku polisy, w którym dziecko ukończyło 18. rok życia.
 • Ubezpieczeniem obejmowane są wszystkie dzieci Ubezpieczonego które nie ukończyły 18 roku życia (w przypadku pobytu dziecka w szpitalu minimalny wiek dziecka = ukończony 1 rok życia)
 • Przystępując do ubezpieczenia Ubezpieczony wypełnia deklarację, w której wpisuje swoje dane natomiast dane dzieci (imię i nazwisko) może podać opcjonalnie.
 • Należy pamiętać, że ubezpieczenie zawiera pewne ograniczenia. Szczegółowe informacje dotyczące wyłączeń odpowiedzialności znajdują się w Wyciągu z OWU dla Pakietu Moje Dziecko

Dlaczego warto?

 • W przypadku uszczerbku lub uszkodzenia ciała dziecka wypłata świadczenia w wysokości 1% sumy za każdy 1% uszczerbku lub uszkodzenia ciała; Wypłata w oparciu o Tabelę uszczerbków lub uszkodzeń ciała za sam fakt zdarzenia, nie za konsekwencje zdarzenia – bez oczekiwania na zakończenie procesu leczenia/rehabilitacji
 • W związku z koniecznością hospitalizacji dziecka, które ukończyło 1. rok życia, ubezpieczenie zapewnia także świadczenie finansowe za każdy dzień pobytu w szpitalu.
 • Po 10 dniowym pobycie dziecka w szpitalu dostęp do świadczeń ambulatoryjnych (wizyt lekarskich, badań ambulatoryjnych, obrazowych itp.) świadczonych bezgotówkowo do limitu sumy 3000 zł w gwarantowanym terminie dostępności
 • W sytuacji gdy u dziecka zdiagnozowano poważne zachorowanie zapewniamy nie tylko wypłatę świadczenia, ale również konsultacje lekarzy specjalistów. Dziecko będzie mogło skorzystać z 30 wizyt u lekarzy specjalistów, realizowanych w okresie 12 miesięcy: bez skierowania oraz bez kolejek: (dostępność lekarzy w ciągu 3-5 dni)
 • Dostęp do serwisu medycznego AXA MEDI, czyli sprawnego procesu leczenia po nieszczęśliwym wypadku , obejmującego m.in. wizyty u lekarzy specjalistów badania, m.in. rezonans magnetyczny, tomografię komputerową, czy rehabilitację.
 • Dostęp do świadczeń opiekuńczych AXA 24, które zapewniają natychmiastową pomoc w ciężkich sytuacjach życiowych, powstałych w wyniku nieszczęśliwych zdarzeń zaistniałych nie tylko na terenie Polski, ale także poza jej granicami (świadczenia na terenie RP, realizowane dla wszystkich członków rodziny)

Zakres ubezpieczenia

Foto

Poważne zachorowanie dziecka

Co jest objęte ubezpieczeniem?

 • wystąpienie u dziecka poważnego zachorowania, którego pierwsze rozpoznanie miało miejsce w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej
 • poważne zachorowania dziecka, rozumiane są jako:
 • zdiagnozowane u dziecka choroby lub
 • przeprowadzone u dziecka zabiegi,
 • jeżeli w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej diagnoza lub zabieg miały miejsce po raz pierwszy lub rozpoczęło się postępowanie diagnostyczno-lecznicze.
 • W przypadku wypłaty świadczenia z tytułu poważnego zachorowania, odpowiedzialność w stosunku do danego dziecka z tytułu danej umowy dodatkowej wygasa

W jakich sytuacjach zostanie przyznane świadczenie ubezpieczeniowe ?
w przypadku wystąpienia u dziecka następujących poważnych zachorowań:

 • nowotwór złośliwy z białaczkami i chłoniakami,
 • niewydolność nerek,
 • niewydolność wątroby,
 • cukrzyca,
 • dystrofia mięśniowa,
 • guzy śródczaszkowe,
 • śpiączka,
 • sepsa
 • inwazyjna choroba pneumokokowa,
 • zapalenie opon mózgowo – rdzeniowych
 • zapalenie mózgu
 • ciężkie oparzenia
 • przeszczep narządu
 • przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B lub C
 • utrata słuchu
 • utrata wzroku

Warianty (suma świadczenia)

 • 30 000 PLN
 • 33 000 PLN
 • 35 000 PLN
 • 38 000 PLN

Obowiązuje 3 miesięczna karencja liczona od daty objęcia ochroną ubezpieczeniową

Konsultacje lekarzy specjalistów

Co jest objęte ubezpieczeniem?
zorganizowanie i pokrycie kosztów 30 konsultacji lekarzy specjalistów w związku z poważnym zachorowaniem dziecka

 • Konsultacje lekarzy specjalistów realizowane są przez placówki medyczne należące do sieci podstawowej Partnera Medycznego AXA lub poza nią (zwrot kosztów)
 • Lista placówek na stronie: www.axa.pl
 • Lista specjalistów wg rozporządzenia Min. Zdrowia (84 specjalności lekarskie i lekarsko-dentystyczne)

W jakich sytuacjach zostanie przyznane świadczenie ubezpieczeniowe?

 • w przypadku przyznania świadczenia z tytułu poważnego zachorowania dziecko ma dostęp do 30 konsultacji lekarzy specjalistów do wykorzystania w ciągu pierwszych 12 miesięcy od przyznania świadczenia z tytułu poważnego zachorowania
 • gwarantowany czas dostępu 3 dni (dermatolog, ginekolog, okulista, laryngolog, chirurg ogólny) oraz 5 dni (pozostali specjaliści)

Uszczerbek lub uszkodzenie ciała dziecka

Co jest objęte ubezpieczeniem?
uszczerbek lub uszkodzenie ciała dziecka powstałe w następstwie nieszczęśliwego wypadku, zaistniałego w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej

W jakich sytuacjach zostanie przyznane świadczenie ubezpieczeniowe ?

 • w przypadku uszczerbku lub uszkodzenia ciała dziecka wypłata świadczenia w wysokości 1% sumy za każdy 1% uszczerbku lub uszkodzenia ciała
 • procent uszczerbku lub uszkodzenia ciała ustalany jest na podstawie dokumentacji medycznej
 • % świadczenia określa tabela

Foto

Pobyt dziecka w szpitalu

Co jest objęte ubezpieczeniem?

 • pobyt dziecka w szpitalu, który rozpoczął się i trwa w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej, w celu leczenia choroby, która została zdiagnozowana lub z powodu której rozpoczęto postępowanie diagnostyczno-lecznicze u dziecka w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej lub obrażeń ciała, zaistniałych w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej, spowodowanych nieszczęśliwym wypadkiem, a także wypadkiem komunikacyjnym.
 • pobyt w szpitalu trwający co najmniej 1 dzień – w przypadku obrażeń ciała lub 4 dni – w przypadku choroby
 • zakres terytorialny: cały świat
 • pobyt dotyczy dzieci, które ukończyły 1 rok życia i nie ukończyły 18 roku życia
 • świadczenie nie przysługuje, jeżeli pobyt dotyczył choroby lub wypadku, które wystąpiły przed rozpoczęciem ubezpieczenia
 • w ciągu roku polisowego

W jakich sytuacjach zostanie przyznane świadczenie ubezpieczeniowe i w jakiej wysokości?

Foto

Świadczenia ambulatoryjne po pobycie dziecka w szpitalu

(dostepne w wariancie 3 i 4)

Co jest objęte ubezpieczeniem?

 • konsultacje lekarzy o następujących specjalnościach (internista, chirurg ogólny, okulista, ortopeda, neurolog, diabetolog, kardiolog)
 • badania laboratoryjne (badania hematologiczne, koagulologia, glukoza, lipidogram, sód/potas, mocznik, kreatynina, badania wątroby (transaminazy, bilirubina),  białko, badanie ogólne moczu.)
 • zabiegi ambulatoryjne: chirurgiczne i ortopedyczne (zdjęcie gipsu, szwów), iniekcje domięśniowe, iniekcje dożylne.
 • badania obrazowe: RTG,  MR oraz tomograf, USG w tym ECHO serca, EKG, spirometria

W jakich sytuacjach zostanie przyznane świadczenie ubezpieczeniowe?

 • Po każdym co najmniej 10 dniowym pobycie dziecka w szpitalu, za który AXA wypłaci świadczenie dziecko otrzyma dostęp do świadczeń ambulatoryjnych

AXA24

Co jest objęte ubezpieczeniem?

Foto

W jakich sytuacjach zostanie przyznane świadczenie ubezpieczeniowe ?

 • w przypadku zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego takiego jak rozstrój zdrowia w następstwie nagłego zachorowania, obrażenia ciała w NNW czy pogorszenia się stanu zdrowia w wyniku zajścia trudnych sytuacji losowych, organizacja lub organizacja i pokrycie kosztów usług świadczeń opiekuńczych
 • świadczenia dostępne dla Ubezpieczonego, współmałżonka oraz dzieci Ubezpieczonego, ograniczonym zakresie również rodziców oraz rodziców współmałżonka

AXA 24 to szeroka gama usług, wśród których znajdziesz:

 • rehabilitację
 • fizykoterapię
 • sprzęt rehabilitacyjny
 • korepetycje
 • łóżko szpitalne dla rodzica/opiekuna prawnego w związku z hospitalizacją dziecka
 • pomoc psychologa,
 • dostawę leków,
 • całodobową infolinię medyczną
 • transport medyczny
 • wizyta lekarska
 • wizyta pielęgniarki
 • opieka nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi
 • opieka domowa po hospitalizacji
 • przekazanie pilnej wiadomości

AXA Medi

(dostepna w wariancie 4)

Co jest objęte ubezpieczeniem?

Proces leczenia po nieszczęśliwym wypadku, na którym składa się:

 • Pomoc Medyczna
 • Pomoc Opiekuńcza
 • Infolinia Medyczna

Foto

 • Brak sumy ubezpieczenia
 • Limit 20 świadczeń na każdy nieszczęśliwy wypadek
 • Proces leczenia realizowany na podstawie zaleceń lekarskich

W jakich sytuacjach zostanie przyznane świadczenie ubezpieczeniowe ?

Świadczenie zostanie przyznanie w przypadku doznania przez dziecko w następstwie NW jednego z poniższych urazów:

 • Pęknięcie lub złamanie kości
 • Zwichnięcie lub skręcenie stawu
 • Uraz kręgosłupa
 • Uraz głowy (wstrząśnienie mózgu, pęknięcie kości czaszki)
 • Uraz narządów wewnętrznych
 • Uraz oka

Śmierć Ubezpieczonego

Co jest objęte ubezpieczeniem?

 • śmierć Ubezpieczonego zaistniała w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej

W jakich sytuacjach zostanie przyznane świadczenie ubezpieczeniowe?

 • w przypadku śmierci Ubezpieczonego Towarzystwo wypłaci Uposażonemu świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia (=100 zł)
 • obowiązuje 3 miesięczny okres karencji liczony od daty objęcia ochroną ubezpieczeniową

Program Rabatowy AXA Benefit

Ubezpieczeni w AXA płacą mniej...

… ponieważ otrzymują dostęp do internetowej platformy www.axabenefit.pl, dzięki której w każdej chwili mogą skorzystać w każdej chwili z atrakcyjnych zniżek na produkty i usługi oferowane przez partnerów AXA

AXA Benefit to:

 • Ponad 400 ofert rabatowych
 • Rabaty do 55%, oferty specjalne, rabaty okazjonalne
 • Starannie wyselekcjonowani partnerzy oferujący swoje produkty i usługi w cenach niedostępnych poprzez inny kanał sprzedaży
 • Długi czas obowiązywania rabatów
 • Kody rabatowe do wykorzystania w sklepach stacjonarnych i internetowych
 • Brak opłat za kody rabatowe
 • Kupuj bilety do kina, karnety sportowe, ubezpieczenia w cenach niedostępnych na rynku.
 • Większość zakupionych benefitów dostępna w czasie rzeczywistym poprzez SMS lub mail

Foto

Przydatne dokumenty

Oferta Ubezpieczenia

21 Firm !

Ubezpiecz życie

Wycena