Koszty Leczenia Cudzoziemca KLC

↩ Lista ubezpieczeń

Koszty Leczenia Cudzoziemca KLC

Ogólne

Komu polecamy ubezpieczenie kosztów leczenia cudzoziemców?

Jeśli mieszkasz za granicą i chcesz się zabezpieczyć na wypadek nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku, podczas pobytu w Polsce, Ubezpieczenie kosztów leczenia cudzoziemców jest właśnie dla Ciebie. Produkt zapewnia całodobową ochronę w nieprzewidzianych sytuacjach dla Ciebie i Twojej rodziny.

Aby jeszcze lepiej dopasować ochronę do swoich potrzeb, zapoznaj się z dodatkowymi ubezpieczeniami, rozszerzającymi zakres polisy.

CO UBEZPIECZASZ?

 
„Ubezpieczenie kosztów leczenia cudzoziemców” zapewni Ci ochronę w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku, podczas pobytu na terytorium RP.
Polisa obejmuje udokumentowane koszty powstałe w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem, w tym:
 1. pokrywane do 100% sumy ubezpieczenia:
 • koszty pobytu w szpitalu, leczenia i operacji;
 • koszty transportu do szpitala lub miejsca zamieszkania;
 • koszty transportu chorego z miejsca wypadku lub nagłego zachorowania do placówki medycznej oraz koszty transportu chorego pomiędzy placówkami medycznymi na terenie RP;
 • koszty badań służących diagnozowaniu oraz koszty zabiegów ambulatoryjnych;
 • koszty zakupu niezbędnych lekarstw, środków opatrunkowych oraz środków pomocniczych zaleconych przez lekarza;
 • koszty naprawy lub zakupu okularów, naprawy protez i innych środków pomocniczych wspomagających proces leczniczy.
 1. pokrywane do 50% sumy ubezpieczenia:
 • koszty transportu zwłok ubezpieczonego do kraju stałego pobytu lub koszty pogrzebu albo kremacji na terenie RP;
 • koszty podróży, utrzymania i noclegów osoby towarzyszącej;
 • koszty leczenia stomatologicznego, do wysokości 400 zł na wszystkie zdarzenia powstałe w okresie odpowiedzialności Wiener TU S.A..
Umowa ubezpieczenia może zawierać także dodatkowe:
 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków obejmujące świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku w wysokości 1% sumy ubezpieczenia za każdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu, nie więcej jednak niż 100% sumy ubezpieczenia oraz świadczenie w wysokości 100 % sumy ubezpieczenia w przypadku śmierci ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku;
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, obejmujące odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego oraz osób, za które ponosi odpowiedzialność, w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego.

CO WYRÓŻNIA?

 
Wybierając Ubezpieczenie kosztów leczenia cudzoziemców w Wiener TU S.A., możesz być pewny, że podjąłeś właściwą decyzję, bo poza pełną ochroną ubezpieczeniową, zapewni Ci ona szereg wymiernych korzyści.
Zalety ubezpieczenia:
 • idealne dostosowanie polisy do prawnego obowiązku ubezpieczenia na wypadek choroby, leczenia szpitalnego i śmierci dla cudzoziemców ubiegających się o wizę krajową.
 • atrakcyjny zakres umowy ubezpieczeniowej;
 • możliwość rozszerzenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej w zakresie kosztów leczenia oraz następstw nieszczęśliwych wypadków o zdarzenia powstałe w związku z wykonywaniem przez ubezpieczonego pracy o zwiększonym stopniu ryzyka, zdarzenia powstałe w związku z amatorskim uprawianiem sportów zimowych lub uprawianiem sportów wysokiego ryzyka i wyczynowych. uprawiania sportów.

OKRES I S.U.?

 
Decydując się na zakup polisy, możesz zawrzeć umowę ubezpieczenia na rok lub krócej, w zależności od Twoich potrzeb.

W ubezpieczeniu kosztów leczenia suma ubezpieczenia wynosi: 10 000 EUR, 20 000 EUR, 30 000 EUR lub 40 000 EUR. 

Suma ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków wynosi: 5 000 zł, 10 000 zł, 15 000 zł lub 20 000 zł. Suma ta jest odrębna od sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia w zakresie kosztów leczenia.

W ubezpieczeniu OC masz do wyboru dwie sumy gwarancyjne: 50 000 zł lub 100 000 zł.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU SZKODY

KARTA PRODUKTU

DOKUMENTY

Ogólne warunki ubezpieczenia kosztów leczenia cudzoziemców i obywateli polskich zamieszkałych na stałe za granicą w czasie ich pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej (obowiązują od 20.03.2017 r) [505,57 kb]

Ogólne warunki ubezpieczenia kosztów leczenia cudzoziemców i obywateli polskich zamieszkałych za granicą w czasie ich pobytu w RP  [224,53 kb]

 

Aneks nr 1 do OWU Ubezpieczenia kosztów leczenia cudzoziemców i obywateli polskich zamieszkałych na stałe za granicą w czasie ich pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej (obowiązuje od 11.10.2015) [155,87 kb]

Aneks nr 2 do OWU kosztów leczenia cudzoziemców na terenie RP [640,31 kb]

 

Wykaz informacji zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej - KL cudzoziemców [105,12 kb]

 

Tabela procentowego uszczerbku na zdrowiu - obowiązuje dla umów zawartych od 24 kwietnia 2017 r. [257,13 kb]

 

General insurance terms and conditions for costs of treatment of foreigners and citizens of Poland permanently residing abroad during their stay in the Republic of Poland (from 20.03.2017 r) [508,92 kb]

Loss report Accident and medical treatment costs insurance [594,27 kb]

 

Percentage health impairment standard tables [272,94 kb]

 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ (ОУС) расходов на лечение иностранцев и польских граждан проживающих постоянно за границей во время их пребывания в Республике Польша (20.03.2017) [494,91 kb]

 

Таблицы норм процентного вреда, причиненного здоровью [2,48 MB]

Koszty Leczenia Cudzoziemca

Wystaw polisę w 3 minuty

Spełnia wymogi wizy i karty pobytu

Wycena online