Pakiet Medycyna bez Granic

↩ Lista ubezpieczeń

Pakiet Medycyna bez Granic

Informacje ogólne

Pakiet Medycyna bez granic - Best Doctors to kompleksowy program ubezpieczeniowy, który zapewnia opiekę medyczną na całym świecie w razie poważnego stanu chorobowego.

 • Zakres ubezpieczenia obejmuje najcięższe stany chorobowe.
 • 3 obszary opieki: Druga Opinia Medyczna, Opieka Medyczna na granicą, Opieka Ambulatoryjna w Polsce
 • Ochroną ubezpieczeniową może zostać objęta osoba, która nie ukończyła 65 roku życia (w przypadku obejmowania ochroną osoby, która nie ukończyła 18 roku życia, Ubezpieczającym jest Rodzic/Opiekun prawny)
 • Ochrona ubezpieczeniowa do ukończenia 85 roku życia (z wyłączeniem opieki ambulatoryjnej w Polsce, która trwa do ukończenia 65 roku życia)
 • Przed przystąpieniem do Ubezpieczenia konieczne jest wypełnienie oświadczenia medycznego
 • Ubezpieczenie przeznaczone dla osób, które posiadają stałe miejsce zamieszkania na terytorium RP lub przebywają na terytorium RP przez okres dłuższy niż 183 dni w ciągu ostatnich 12 miesięcy
 • Obowiązuje 6 miesięczna karencja liczona od daty przystąpienia do ubezpieczenia
 • Należy pamiętać, że ubezpieczenie zawiera pewne ograniczenia. Szczegółowe informacje dotyczące wyłączeń odpowiedzialności znajdują się w Wyciągu z OWU dla Pakietu Medycyna bez granic – Best Doctors

Dlaczego warto?

 • Dostęp do światowej klasy zagranicznych ekspertów
 • Większe poczucie bezpieczeństwa po weryfikacji diagnozy i zaproponowanego sposobu leczenia
 • Możliwość leczenia w renomowanej placówce za granicą
 • Szybki dostęp do świadczeń ambulatoryjnych po powrocie do Polski
 • Suma ubezpieczenia w wysokości 2 mln euro w ramach Opieki medycznej za granicą za osiągalną składkę

Zakres ubezpieczenia

Stany chorobowe objęte ubezpieczeniem:

 • Nowotwór
 • Pomostowanie naczyń wieńcowych (by-pass), rewaskularyzacja mięśnia sercowego
 • Operacja naprawcza zastawki serca
 • Zabieg neurochirurgiczny
 • Przeszczep od żywego dawcy narządów
 • Przeszczep szpiku kostnego

Foto

Składka miesięczna za Ubezpieczonego po rocznicy polisy następującej po ukończeniu przez niego 65. roku życia wynosi 151 zł

Na zakres ubezpieczenia składają się:

 • Ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego – świadczenie w wysokości 100 zł
 • Pakiet Medycyna bez granic – Best Doctors, w którego skład wchodzą:
  • Druga Opinia Medyczna
  • Opieka medyczna za granicą
  • Opieka ambulatoryjna w RP

Druga Opinia Medyczna

 • W przypadku zdiagnozowania poważnego stanu chorobowego lub choroby będącej przyczyną przeprowadzenia jednego z zabiegów lub operacji z zakresu poważnego stanu chorobowego, Zespół Best Doctors, po zebraniu i przeanalizowaniu dokumentacji medycznej, wybiera lekarza eksperta odpowiedniego do poważnego stanu chorobowego Ubezpieczonego
 • Lekarz ekspert przygotowuje raport zawierający:
  • opinię na temat postawionej diagnozy i dotychczasowego leczenia
  • propozycję dotyczącą dalszego postępowania i leczenia zalecanego
  • odpowiedzi na pytania Ubezpieczonego dotyczące jego przypadku medycznego

Opieka medyczna za granicą

 • Ubezpieczony dostaje do wyboru 1 z 3 placówek medycznych, które są w stanie podjąć się przeprowadzenia jego procesu leczenia. Po wybraniu jednej z nich, Best Doctors rozpoczyna organizację Opieki medycznej za granicą
 • W zakres opieki medycznej za granicą wchodzą:

Organizacja i pokrycie kosztów leczenia:

 • pobytu w szpitalu
 • przeprowadzenia operacji
 • opieki po operacji
 • badań diagnostycznych i laboratoryjnych
 • opieki lekarskiej
 • radioterapii, chemioterapii
 • tłumacza, itp.

Organizacja i pokrycie kosztów zakwaterowania

 • zakwaterowania Ubezpieczonego wraz z osobą towarzyszącą
 • dwuosobowy pokój 3- lub 4-gwiazdkowy

Organizacja i pokrycie kosztów podróży lub transportu medycznego

 • transportu z miejsca pobytu do lotniska lub dworca kolejowego
 • biletu kolejowego lub lotniczego w klasie ekonomicznej do miasta docelowego leczenia i transportu do wskazanego hotelu
 • transportu z hotelu lub szpitala do lotniska lub dworca kolejowego
 • biletu kolejowy lub lotniczego w klasie ekonomicznej oraz transport do miejsca pobytu

Wypłata świadczenia pieniężnego za każdy dzień pobytu w szpitalu

 • świadczenie wypłacane w przypadku pobytu w szpitalu za granicą
 • 100 euro za dobę
 • maksymalnie za 60 dni na jeden poważny stan chorobowy
 • 50% świadczenia wypłacane jeszcze przed wyjazdem

Zwrot kosztów poniesionych na zakup leków po powrocie na terytorium RP, które:

 • zostały zlecone przez lekarza prowadzącego jako kontynuacja leczenia za granicą
 • zostały przepisane przez lekarza pracującego w RP
 • zostały przepisane na jednej recepcie w dawce pozwalającej na przyjmowanie leku przez okres nie dłuższy niż 2 miesiące
 • Limit 50 000 euro

Organizacja i pokrycie kosztów repatriacji zwłok

 • repatriacja zwłok do miejsca pochówku na terytorium RP
 • koszty repatriacji obejmują koszty trumny przewozowej i balsamowania zwłok oraz koszty transportu na terytorium RP

Opieka ambulatoryjna w RP

 • Po powrocie z leczenia za granicą zapewniamy dostęp i pokrywamy koszty ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych na terenie Polski
 • Zakres świadczeń ambulatoryjnych obejmuje:
  • badanie PET
  • badania laboratoryjne:
   • hematologiczne
   • krzepliwości
   • biochemiczne i enzymatyczne
   • immunologiczne
   • moczu i kału
   • serologiczne
   • hormonalne i metaboliczne
   • mikrobiologiczne
   • markery nowotworowe
   • cytologiczne
  • biopsje i badania endoskopowe
  • badania radiologiczne z kontrastem lub bez,
  • tomografię komputerową z kontrastem lub bez
  • rezonans magnetyczny z kontrastem lub bez
  • ultrasonografię
  • rehabilitację
  • konsultacje lekarzy specjalistów
 • Świadczenia realizowane w sieci ponad 700 placówek na terenie całej Polski
 • Opieka ambulatoryjna w Polsce świadczona do ukończenia 65 roku życia

 

Wyłączenia charakterystyczne dla produktu

 • 6 miesięczny okres karencji
 • Wyłączenie z odpowiedzialności Towarzystwa kosztów powstałych w związku z chorobami, które zdiagnozowano, rozpoznano lub leczono lub których objawy zostały stwierdzone stosownymi dokumentami medycznymi w okresie 10 lat poprzedzających umowę ubezpieczenia
 • Wyłączenie z odpowiedzialności Towarzystwa kosztów leczenia Ubezpieczonego, który w momencie rozpoznania poważnego stanu chorobowego nie spełniał którejkolwiek z poniższych przesłanek:
  • posiadał stałe miejsce zamieszkania na terytorium RP lub
  • przebywał na terytorium RP przez okres dłuższy niż 183 dni w ciągu ostatnich 12 miesięcy

 

Przydatne dokumenty

Oferta Ubezpieczenia

21 Firm !

Ubezpiecz życie

Wycena